top of page

ÁSZF

Üzletszabályzat 4. / A melléklet

 

Laurus befektetési és kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FAKTORING SZOLGÁLTATÁSRA

SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS

 

 

Tartalomjegyzék

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MEGHATÁROZÁSOK

I.   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, bevezető rendelkezések

2.  A faktoring szolgáltatás (ideértve a faktoringot és követelésvásárlást)

3.  A faktorálás (azaz a követelés engedményezésének/megvásárlásának) kezdeményezése

4.  A Követelés finanszírozásának fajtái

5.  A Társaság faktoring szolgáltatásainak ellenértéke (kamatok, díjak, költségek, késedelmi kamat

6.  Faktoring esetén a Társaság visszkereseti joga

7.  Követelésvásárlás (korábbi szóhasználattal Visszkereset nélküli faktoring)

8.  Biztosítékok

9.  Elszámolás

10.   A Faktor kötelezettségvállalásai

11.   A szerződésszegés jogkövetkezményei

II.  VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.  Költségek

2.  Szerződés időbeli hatálya

3.  Irányadó jog

4.  Jogutódlás

5.  Egyebek

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Laurus Befektetési és Kereskedelmi Zrt. faktorálási valamint követelésvásárlási Szerződések Általános Szerződési Feltételeit tartalmazza, Faktori (vállalatok részére történő) finanszírozásra .   

Jelen és ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Társaság és az ügyfél (Faktor) között kötött faktoring keretszerződésekre, valamint követelésvásárlási szerződésekre és azok módosításai alapján történő faktoring és követelésvásárlási szolgáltatásokra.   

 

MEGHATÁROZÁSOK  

A jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a kapcsolódóan létrejött faktoring ügylet és követelésvásárlási ügylet szerződéses dokumentációjában használt kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:  

ÁSZF: A Társaság jelen Faktorálási Szerződések Valamint Követelésvásárlási Szerződések Általános Szerződési Feltételei.  

Bankszámla vagy fizetési számla a Faktornak hitelintézetnél vezetett, a Szerződésben megjelölt és a faktoring szolgáltatás lebonyolítása során a Faktor javára történő jóváírások és a Faktort terhelő kötelezettségek teljesítési helyeként szolgáló pénzforgalmi számláját jelenti. Ahol a Szerződés vagy az ÁSZF bankszámlát jelöl, azon a 2009. évi LXXXV. törvényben meghatározott fizetési számlát kell érteni.   

Báziskamat: a Társaság által meghatározott, a vonatkozó Szerződésben megjelölt irányadó pénzpiaci kamat, melynek mindenkori mértéke adja a báziskamatlábat.  

Ellenérték/Vételár:

Biztosíték a Faktor vagy valamely harmadik személy által a Társaság javára alapított a jelen Általános Szerződési Feltételek I./8. pontja vagy a Szerződés vonatkozó rendelkezése szerint felsorolt biztosítékok, amelyek a Szerződésből eredő tartozás fedezetéül szolgálnak.  

Faktorálás: Faktor/Engedményező Követelésének Társaság általi megfinanszírozása illetve megvásárlása a Követelés Társaságra történő engedményezése mellett (faktoring és követelésvásárlás esetén egyaránt).

Faktoring: A 2013. évi V. a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban Ptk.) 6:405§-ban meghatározott, a Társaság és a Faktor között visszkereseti jog kikötése mellett megvalósult ügylet (visszterhes ügylet). 

Faktoring szolgáltatás:Jelenti a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott követelésvásárlási tevékenységet, amely tartalmazza együttesen a Társaság által a Ptk. 6:405§-ban meghatározott faktoring szerződés alapján a Faktornak nyújtott szolgáltatást – jelen ÁSZF meghatározásai között: „Faktoring” néven definiálva-, valamint a Társaság által a Faktornak nyújtott követelésvásárlási szolgáltatást – jelen ÁSZF meghatározásai között Követelésvásárlás néven definiálva. 

Faktorkivonat: a Társaság által a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendszerességgel kiállított kimutatás, amely többek között tartalmazza a Vevőlimitet, a faktorált Követeléseket és a Vevők teljesítését és az elszámolást. 

Felhatalmazó Levél: olyan a Faktor által a Szerződés mellékleteként, a Társaság által meghatározott formában megtett és számlavezető hitelintézete által visszaigazolt nyilatkozat, amellyel a Faktor feljogosítja a Társaságot, hogy követelését az adott bankszámla tekintetében beszedési megbízás útján érvényesítse, és amelyben felhatalmazza számlavezető hitelintézetét, hogy az ilyen beszedési megbízásokat teljesítse.  

Finanszírozási limit: a Faktornak adható előlegek maximuma, azaz a Szerződésben a Faktor tekintetében meghatározott limit, amely összeg erejéig a Társaság a Faktor Szerződésben rögzített Kötelezettekkel szemben fennálló követeléseit 

Előlegkéntmegfinanszírozza. 
A Finanszírozási limit összegét a Faktor részére folyósított és a Társaság által megvásárolt, a teljesítés helyeként megjelölt számlára befolyt és a Faktorral elszámolt Követeléssel csökkentett előlegek/vételárak együttes összege nem haladhatja meg. 

Hitelbiztosítéki nyilvántartás a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvényben meghatározott Magyar Országos Közjegyzői Kamara (továbbiakban: MOKK)  által vezetett elektronikus nyilvántartás, amelybe faktoring (Ptk. 6:405§) esetében a faktorálás tényét és a Faktor (adós) személyét be kell jegyeztetni.   

Jogérvényesítési költségek: mindazon költségek és kiadások (beleértve az ügyvédi munkadíjat is), mely a Társaság oldalán a Szerződés és/vagy a biztosítékokon alapuló jogok érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódóan merültek fel. 

Kamat: a faktoring szolgáltatás alapján fizetendő Szerződéses kamat és kamatjellegű díjak együttesen.

Kamatláb: (= Referencia Kamatláb + Kamatrés, vagy fix (változatlan) egyösszegű kamatláb). A Kamat éves százalékban kifejezett értéke.

Kamatrés: a Társaság által – elsősorban a Faktor kockázata alapján - saját hatáskörében meghatározott, és éves százalékban kifejezett érték, amely a Referencia Kamatlábbal együttesen alkotja a Kamatlábat.

Kamatperiódus az a Szerződésben rögzített kezdő és végső határnappal meghatározott időtartam, amely alatt az ügyleti kamatláb mértéke változatlan és amelynek első napján – amennyiben a Szerződésben nem fix kamat került kikötésre - a báziskamatláb a Báziskamat akkor irányadó mértékéhez igazodva megváltozik, illetve amelynek utolsó napját követő napon új Kamatperiódus kezdődik. Az első Kamatperiódus a Társaság részéről történő első folyósítás napjától a következő Kamatperiódus kezdőnapját megelőző napig tart, az utolsó Kamatperiódus az ÁSZF I./9. pontja szerinti Elszámolás napján végződik.  

Keretszerződés vagy Keretmegállapodás: A Társaság és a Faktor között különféle pénzügyi szolgáltatások – ideértve a faktorálási szolgáltatást és a követelésvásárlást is - nyújtása érdekében megkötött hatályos megállapodás.   

Keretösszeg: a Szerződésben meghatározott, a Faktorral szerződéses kapcsolatban álló Kötelezettekre /Vevőkre meghatározott limit, amely bruttó összeg erejéig a Társaság a Faktor követeléseit az adott Kötelezett tekintetében megvásárolja/megfinanszírozza.   

Késedelmi Kamat felszámításának kezdő időpontja: A Követelés lejártától (esedékességétől) számított a Szerződésben meghatározott türelmi időt követő naptári nap. 

Kockázati alap: A követelés kockázatának fedezetére az Ellenértékből visszatartott összeg.

Követelés a Faktornak a Keretszerződésben meghatározott Vevővel szemben Szállításból fennálló pénzkövetelése, és/vagy a Faktornak/Ügyfélnek egyéb követelése Kötelezettel szemben. Egyéb követelés lehet kölcsönkövetelés, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyéb követelés.

Követelésvásárlás: olyan a Hpt.3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott követelésvásárlási ügyletnek az az altípusa, amely alapján a Társaság a Faktor Vevővel szembeni követelését úgy vásárolja meg, hogy a Faktorral szemben nincsen visszkereseti joga (visszteher mentes ügylet), azaz nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:405§-ban meghatározott faktoringnak. 

Faktor/Engedményező/Ügyfél (a továbbiakban együttesen Faktor): a Szerződést a Társasággal megkötő belföldi székhelyű vállalkozás, vagy belföldi egyéni vállalkozó. 

Faktor - Vevő limit: A Társaság adott Faktor - Vevő relációra felállított limitje, mely azt mutatja, hogy összesen az adott Faktorra vonatkoztatva legfeljebb milyen összeg erejéig finanszíroz adott Vevő felé kibocsátott számlákat. 

Szállítás a Faktor által a Vevő vagy más Kötelezett részére – írásbeli megállapodás alapján - nyújtott áruszállítás vagy szolgáltatásnyújtás, vagy egyéb követelés.  

Szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt követelésvásárlási valamint a faktoring szolgáltatásra vonatkozó olyan keretjellegű (Faktoring Keretszerződés valamint Követelés Vásárlási Keretszerződés) és/vagy egyedi szerződés (Engedményezési szerződés) összessége, vagy bármelyike, amelyben nem szabályozott kérdésekben a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak. A keretjellegű szerződés a Társaság és a Faktor jogviszonyában alkalmazandó általános finanszírozási feltételeket, valamint a Faktor faktorálással és követelésvásárlással érintett vevőit, míg az egyedi szerződés („Engedményezés”) az adott követelésre vonatkozó sajátosságokat, a követelés egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmazza.  

Társaság/Engedményes: Laurus Befektetési és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 11.) 05-10-000221 cégjegyzékszámon nyilvántartásba vett pénzügyi vállalkozás

Vevő/Kötelezett (továbbiakban együttesen Vevő) minden olyan belföldi székhellyel rendelkező jogi személy vagy belföldi egyéni vállalkozó, akivel szemben Szállítás alapján pénzkövetelése áll fenn a Faktornak. 

Vevőlimit az egyes Vevőkre a Szerződésben meghatározott limit, amely bruttó összeg erejéig a Társaság a Faktornak az adott Vevővel szembeni Követeléseit faktorálja, illetve megvásárolja.  

Visszkereseti jog: a Társaság a Vevő kockázatát semmilyen mértékben sem vállalja. A Vevő bármely okból történő nemfizetése esetén a Faktor viseli a kockázatot (visszterhes ügylet).
 A Társaság egyoldalú nyilatkozatára a Faktor köteles visszavásárolni a kifizetetlen követelést. 

 

 

I.              ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.  Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, bevezető rendelkezések

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni jogszabály kötelező rendelkezése vagy a Felek eltérő tartalmú, kifejezett szerződési kikötése hiányában a Laurus Befektetési és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) és a vele szerződő fél minden olyan üzleti kapcsolatára, melynek keretében a Társaság faktoringot, valamint követelésvásárlási szolgáltatást (együttesen: faktoring szolgáltatást) nyújt.

  1. Az egyes faktoring ügyletekre (szolgáltatásra) elsősorban az adott ügyletnek az egyedi feltételeit tartalmazó Szerződés rendelkezései az irányadók. Azokban a kérdésekben, melyeket a Szerződés nem szabályoz, a Szerződés szerves részét képező ÁSZF, amennyiben a Társaság és a Faktor különféle pénzügyi szolgáltatások nyújtása érdekében Keretmegállapodást kötött és a Felek között az fennáll, úgy annak rendelkezései, illetve azok hiányában a Faktorálási és Követelésvásárlási Szerződések Üzletszabályzata az irányadó.

  2. A jelen ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. A Társaság gondoskodik arról, hogy a Társaság ügyfele az ÁSZF-et előzetesen megismerhesse. Ennek érdekében az ÁSZF-et az ügyfélfogadásra szolgáló Társasági helységeiben közzéteszi, valamint egy példányát díjtalanul a Faktor rendelkezésére bocsátja.

  3. Az ÁSZF megismerését és elfogadását a Faktor által aláírt és a Társaság részére visszajuttatott „Átvételi elismervény” tanúsítja, melyben a Faktor kijelenti, hogy az ÁSZF-et megismerte, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el. Az ÁSZF megismerését és elfogadását igazolja a Faktornak a Szerződésében foglalt ilyen értelmű nyilatkozata is.

  4. A Társaság az ÁSZF-et bármikor az Üzletszabályzat 2. pontjában meghatározottak szerint egyoldalúan módosíthatja. A Társaság továbbá jogosult a Szerződésben meghatározott kamatot, díjat, költséget vagy egyéb szerződési feltételt az Üzletszabályzat 2.2. pontjában foglalt feltételek és körülmények bekövetkezése esetén, az ott meghatározott módon és határidővel az Ügyfél (Faktor) számára kedvezőtlenül egyoldalúan módosítani. Az Üzletszabályzat módosított és szabályszerűen kihirdetett (hatályba lépett) szabályok irányadók a már megkötött Szerződés és a folyamatban lévő ügyletek vonatkozásában is. Ha a Faktor a módosított feltételeket nem fogadja el, a Szerződést - akár azonnali hatállyal – írásban felmondhatja oly módon, hogy felmondása legkésőbb a hatálybalépés napján a Társasághoz megérkezzen. Amennyiben a Faktor a rendelkezésre álló határidőn belül nem él a felmondási jogával, a Társaság az ÁSZF/Hirdetmény módosítását, illetve a szerződésmódosítást a Faktor által elfogadottnak tekinti. 

2.  A faktoring szolgáltatás (ideértve a faktoringot és követelésvásárlást)

 

 1. A faktoring szolgáltatás keretében a Társaság a vele szerződő Félnek (továbbiakban: Faktor), az őt megillető, a Szerződésben meghatározott belföldi kötelezettel (továbbiakban: Kötelezett) szemben fennálló, és a Társaságra engedményezett, a Szerződés hatálybalépését követően esedékessé váló és átutalással teljesítendő bruttó követeléseket (továbbiakban: Követelés, amely nemcsak áruszállításból, vagy szolgáltatásnyújtásból eredhet, hanem lehet más, egyéb követelés is)  

a) a Szerződésben az egyes adott Kötelezettekre meghatározott Keretösszeg erejéig megvásárolja;

b) a Szerződésben meghatározott mértékben (a finanszírozható rész, de együttesen legfeljebb a Szerződésben foglalt Finanszírozási limit összegének erejéig) megelőlegezi; 

c) elvégzi a Követelések adminisztrációját, melynek keretében a Követeléseket nyilvántartja, ellenőrzi azok Kötelezett általi megfizetését, beszedi azokat, figyeli a Keretösszegek kihasználtságát; 

d) a Társaság az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően elszámol a Faktorral.  

 1. A faktorálás célja pénzügyi szolgáltatás nyújtása a Faktor részére. A Társaság a faktorálás következtében kizárólag a faktorált pénzkövetelés tekintetében kerül a Kötelezettel jogviszonyba, a pénzkövetelés alapjául szolgáló Faktori Szerződéses kapcsolatba semmilyen egyéb tekintetben nem lép be, így különösen a Követelés Társaságra történő engedményezése nem érinti a Faktornak a Kötelezettel szemben fennálló kötelezettségeit (pl. jótállás). A Kötelezett a faktorált Követeléssel, illetve a mögöttes – a Faktor és Kötelezett közötti – jogviszonyból származó kifogásait továbbra is csak a Faktorral szemben érvényesítheti.

  1. A Társaság a Kötelezett késedelmes fizetéséért, egyéb mulasztásáért vagy szerződésszegéséért nem felelős.   

3.  A faktorálás (azaz a követelés engedményezésének/megvásárlásának) kezdeményezése

 

3.1.    A Szerződés alapján a Faktor a Szerződésben meghatározott feltételekkel jogosulttá válik arra, hogy az ott megállapított Keretösszeg erejéig a Szerződésben meghatározott Kötelezettel szemben fennálló, áruszállításból, vagy szolgáltatás nyújtásából, egyéb követeléseiből („Szállítás”) eredő pénzkövetelésének faktorálását kezdeményezze.

3.2.    A már faktorált (engedményezett/megvásárolt) Követelések összege a Faktor rendelkezésére álló Finanszírozási limit összegét csökkenti, a Kötelezett illetve a Faktor által a Társaság részére megfizetett összegek pedig újból igénybe vehetők. 

3.3.    Faktorálásra csak olyan Követelések ajánlhatók fel, amely a Faktor által teljesített Szállításon alapulnak, és amely megfelel a jelen ÁSZF I./10.1.d) pontjában, valamint a Szerződésben foglalt egyéb feltételeknek. 

Visszkeresetes faktorálásra csak és kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Faktor igazolta a Társaság felé, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásba – regisztrált felhasználóként – bejelentkezett (nyilvántartásba vették) és ezen bejelentkezése él.   

3.4.    Áruszállításból, vagy szolgáltatásnyújtásból származó követelések esetén a faktorálás további feltétele, hogy a faktorálásra felkínált Követelésről a Faktor a Szerződésben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő számlát (továbbiakban: Számla) állított ki. Nem kínálható fel faktorálásra olyan Számla, amely 

a) ajánlati (pro forma) számlának minősül,

b) a Szállítás teljesítése előtt, vagy azzal egyidejűleg fizetendő,

c) olyan Kötelezett részére került kiállításra, amely a Faktorral való kapcsolatát tekintve a hatályos jogi szabályozás értelmében kapcsolt vállalkozásnak minősül,

d) fizetési határideje a kiállításának időpontjától számított 8 naptári napnál kevesebb, vagy 180 naptári napnál több,

e) a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezéseinek nem felel meg,

f) a Követelés Társaságra történő átruházásának tényét záradékként „a Laurus Befektetési és Kereskedelmi Zrt.-re átruházva/engedményezve” megszövegezéssel nem tartalmazza.  

3.5.    A Szerződés alapján az egyes faktoring ügyleteket a Faktor úgy kezdeményezhet, hogy a Követelés faktorálására vonatkozó szerződéses ajánlatát tartalmazó levelét („Engedményezés”) a Társaság által meghatározott formában és a Szerződés előírásainak megfelelő tartalommal, az alábbiakban felsorolt dokumentumokat csatolva benyújtja a Társasághoz: 

a) a Társaság által elfogadott formában aláírt Számla egy eredeti példányban vagy hiteles másolati példányban,

b) a felajánlott Követelés alapját képező Szállítás teljesítését - az alapul szolgáló szerződésben előírt módon - igazoló okirat (pl. fuvarlevél, teljesítés igazolás stb.),

c) a Faktor által aláírt, a Kötelezettnek szóló értesítő levél („Értesítés Engedményezésről”) a Társaság által meghatározott formában és tartalommal, 

d) a Kötelezett nyilatkozata, melyben az engedményezés tényét tudomásul veszi és vállalja, hogy a Társaságtól kapott ellenkező értesítésig a Követelés összegét a Társaság által megjelölt bankszámlára utalja, továbbá kijelenti, hogy az engedményezett követelések tekintetében a Faktorral szemben ellenkövetelés nincs,

e) igazolás vagy rendszerüzenet arról, hogy a Faktor a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója, 

f) a Szerződésben előírt egyéb dokumentáció az ott megjelölt feltételekkel.

3.6.    A Faktor a fenti dokumentumok eredeti (vagy hiteles másolati) példányát személyesen vagy kézbesítő útján, illetve postai úton vagy – erre vonatkozó külön megállapodás alapján - telefaxon küldheti meg a Társaság részére. 

3.7.    Az engedményezésre felajánlott Számla faktorálásának (megvásárlásának) minimum feltétele, hogy  

a) a Követelésről kiállított Számla megfeleljen a I./3.4. pontban foglalt követelményeknek,

b) a felajánlott Követelésre (korábban átruházott Követelésekkel együttesen számított) folyósítandó Előleg/Vételár(részlet) (ÁSZF I./4.1) összege nem haladhatja meg a Szerződésben meghatározott, a Faktor által felhasználható és rendelkezésre tartott Finanszírozási limit összegét, illetve a faktorált követelés Vételárának összege nem haladhatja meg az adott Kötelezett tekintetében meghatározott érvényes Keretösszeget (Vevőlimit) .  

A Faktor tudomásul veszi, hogy a Társaság valamennyi átruházásra felajánlott, a fenti követelményeknek megfelelő Követelés tekintetében is jogosult saját hatáskörében mérlegelni döntését és annak megvásárlását vagy faktorálását indokolás nélkül elutasítani anélkül, hogy az a Szerződés felmondását jelentené. A Társaság abban az esetben is jogosult a Követelés faktorálásának vagy megvásárlásának visszautasítására, amennyiben az egyébként formailag és tartalmilag a jelen ÁSZF által rögzített, vagy a Szerződésben foglalt rendelkezéseknek mindenben megfelel. Amennyiben bármely visszautasított Követelés tekintetében a Kötelezett a Társaság részére teljesítene, a Társaság az így kapott összeget köteles a Faktor Szerződés szerinti bankszámlájára átutalni vagy a Faktorral jelen ÁSZF rendelkezései szerint elszámolni. 

3.8.    A Faktor ajánlata (3.5.) akkor tekinthető elfogadottnak, amikor a Társaság az „Engedményezés” elnevezésű dokumentum egy példányát cégszerű aláírásával ellátja és azt megküldi a Faktornak, vagy a Faktor a Faktorkivonat egy példányát kézhez vette, ebben az esetben a faktorálás (követelésvásárlás) értéknapjára visszamenőleges hatállyal kerül az ajánlat elfogadásra. A Faktorkivonat tartalmazza a faktorálás értéknapját és a faktorált számlák listáját.

3.9.    A Társaságot azon kötelezettsége, hogy a Szerződés szerinti kötelezettségét teljesítse, csak akkor terheli, ha bármely folyósítást megelőzően az alábbi feltételek mindegyike bekövetkezik és ezek teljesülését a Faktor megfelelő okiratok benyújtásával igazolja:  

(a) A Faktor rendelkezik bankszámlával.

(b) A Társaság megkapta a Felhatalmazó Levelek eredeti példánya(i)t a számlavezető hitelintézet által záradékoltan.

(c) Valamennyi Biztosíték - a Társaság által előírt okirati formában elkészített szerződés alapján - létrejött és fennáll, úgy ahogyan azt jelen ÁSZF, vagy adott esetben a Szerződés előírja.

(d) Az adott Követelés megvásárlására (faktorálásra) vonatkozó Szerződés a Társaság által előírt okirati formában és tartalommal létrejött és a faktorálás ténye (visszkeresetes faktoring esetén) valamint a Faktor személye a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre került és a Társaság a hitelbiztosítéki nyilvántartásból meggyőződött arról, hogy az adott faktorálásra felajánlott Követelés nem szerepel harmadik személyre engedményezett (átruházott) követelésként (faktorált követelésként) a hitelbiztosítéki nyilvántartásba.

(e) Amennyiben a Szerződés további feltétel(eke)t tartalmaz, akkor az(ok) maradéktalanul teljesült(ek). 

A Társaság csak akkor köteles a Faktor részére a Szerződés szerinti Előleg/Vételár(részlet) valamint a Vételár folyósítását teljesíteni, ha - a fentieken túl - a folyósítás időpontjában (i) a Faktor az ÁSZF vagy a Szerződés alapján nem követett el szerződésszegést és/vagy ilyen nincs folyamatban, illetve a Szerződés alapján felmondási esemény nem áll fenn, (ii) a Biztosíték hatályban van és érvényesíthető, valamint (iii) a Társaságnak a Kötelezett irányába történő, a Követelés fennállására vonatkozó megkeresése eredménnyel jár, (iv) a faktorálás ténye, és a Faktor személye (visszkeresetes faktoring esetén) a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre került és ennek költségeit (ideértve a módosítás és törlés költségeit is) a Faktor viseli.

 

4.  A Követelés finanszírozásának fajtái

 

4.1.    A Felek a Szerződésben rendelkezhetnek úgy, hogy a Társaság a Követelés teljes Vételárának a Szerződésben meghatározott részét a Faktornak megelőlegezi (továbbiakban: Előleg/Vételár(részlet)), oly módon, hogy 

4.1.1. Faktoring (visszkereset mellett):

a) az Előlegnek/Vételár(részlet)nak a Szerződésben meghatározott kamattal, díjjal, számlakezelési, illetve egyéb költséggel csökkentett összegét a Faktor bankszámláján az engedményezést követő 5 Munkanapon belül átutalja,

vagy 

b) az Előleg/Vételár(részlet) díjjal, számlakezelési, illetve egyéb költséggel csökkentett összegét a Faktor számláján a faktorálást (azaz az engedményezés Társaság általi visszaigazolását) követő 5 Munkanapon belül átutalja, amely Előleg/Vételár(részlet) összege után a Szerződésben meghatározott mértékű ügyleti kamatot számol fel.

4.1.2. Követelésvásárlás (visszkereset nélküli faktoring szolgáltatás) esetén a Társaság díjazása a Követelés bruttó összege – névérték –és a Vételár közötti különbözet, a vételár kifizetésének ütemezését a Felek az egyedi Szerződésben határozzák meg.

4.2.    

a) A faktorálásra vonatkozó jogügylet faktoring (I./4.1.1.) esetén a faktorálás tényének és a Faktor személyének a hitelbiztosítéki nyilvántartásban történő bejegyzésével, valamint az Előleg/Vételár(részlet) kifizetésével megtörténik, vagyis az adott Követelés tekintetében a Társaság a rendelkezés jogát (valamint a követelés tekintetében a tulajdonjogot) a fenti feltételek bekövetkeztének időpontjától kezdődően a Követelés tekintetében megszerzi. 

b) Követelésvásárlás (I./4.1.2.) esetén az Előleg/Vételárrészlet kifizetésével a Társaság megszerzi az adott Követelés rendelkezési jogát és a tulajdonjogot, azaz a Követelés átszáll a Társaságra. A Faktor köteles a Követelés átruházását (faktorálását) követően azokat a számviteli nyilvántartásából kivezetni, vagy az átruházás tényét ott feltüntetni. A Faktor az átruházást nem jogosult visszavonni, illetve attól nem állhat el.  

5.  A Társaság faktoring szolgáltatásainak ellenértéke (kamatok, díjak, költségek, késedelmi kamat

 

5.1.    A Társaság faktoring szolgáltatásainak ellenértékére vonatkozó általános szabályok

A Faktor a Társaság által nyújtott faktoring szolgáltatásért faktoring esetén a Társaság részére a Szerződésben és/vagy jelen ÁSZF-ben és/vagy a Hirdetményben meghatározott mértékű ügyleti kamatot, jutalékot,költségtérítést, díjat fizet, a Szerződésben, ennek hiányában a Hirdetményben, jelen ÁSZF-ben vagy Üzletszabályzatban meghatározott módon és határidőben. 

A faktorálásra vonatkozó kamatok, díjak és költségek konkrét mértéke a Szerződésben kerül meghatározásra, ezek eltérhetnek a Hirdetményben foglaltaktól. Olyan szolgáltatás tekintetében, amelyekről, illetve amelyek ellenértékéről a Szerződés nem rendelkezik, a Hirdetményben írtak az irányadók. 

Követelésvásárlás esetén a Követelés bruttó összege – névérték –és a Vételár közötti különbözet mértékét a Társaság egyedileg határozza meg, a Követelés és a Vevő/Kötelezett kockázata és a Követelés biztosítékainak alapján, a Társaság Fedezetértékelési szabályzata és Kockázatvállalási szabályzatában meghatározott feltételrendszer szerint. 

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy saját diszkrecionális hatáskörében meghatározott ügyfelek, vagy általa megkötött szerződések esetében az ÁSZF-ben, Üzletszabályzatban és Hirdetményben eltérő egyedi feltételekkel nyújtsa szolgáltatásait. E feltételek meghatározása és megváltoztatása a Társaság kizárólagos joga. A Faktor nem követelheti, hogy számára a Társaság az adott szolgáltatást a Hirdetményben meghatározottaktól eltérő feltétekkel nyújtsa. 

A faktoring szolgáltatás nyújtása, megbízás teljesítése során felmerült egyéb költségek, különösen a postaköltségek, az esetleges hatósági eljárás költségei és illetékei a Faktort terhelik. 

A vonatkozó kamatok, díjak, jutalékok költségek megfizetése – ellenkező kikötés hiányában a szolgáltatás nyújtásának, a megbízás teljesítésének feltétele. Ennek hiányában a Társaság jogosult a szolgáltatás nyújtását, megbízás teljesítését megtagadni, illetve, ha azt megkezdte az ellenérték megfizetéséig jogosult felfüggeszteni. 

A Faktor a kamatok, díjak, jutalékok, költségek összegét mindennemű levonás vagy beszámítás nélkül tartozik megfizetni a Társaság részére.

5.2.    A faktorálás során a finanszírozással összefüggő kamatok, díjak és költségek részletezése, azok esedékessége faktoring esetén:

5.2.1. Szerződéskötési díj: A Társaság a szerződéskötés díját vagy a szerződéskötés napján szedi be az Ügyféltől, vagy a Szerződés alapján a követelés vételárelőlegéből kerül levonásra.  

5.2.2. Szerződésmódosítási díj: A Társaság a szerződésmódosítás díját vagy a szerződésmódosítás napján szedi be az Ügyféltől, vagy a Szerződés alapján történő következő követelésvásárlás előlegéből kerül levonásra. Az egyoldalú kamatmódosítás nem tekintendő a jelen pontban szabályozott szerződésmódosításnak. 

5.2.3. Kamat: A Faktor az Előleg/Vételár(részlet) folyósítástól kezdődően a Szerződésben meghatározott mértékű ügyleti kamatot köteles fizetni.

A Társaság az ügyleti kamat összegét az alábbiak szerint számítja fel:

a) Diszkont kamatozás:

a jelen ÁSZF I./4.1.1. a) pont alapján - a Követelés esedékességét követően a Késedelmi Kamat felszámításának kezdő időpontjáig kalkulálva - a Vételár folyósításakor, annak összegéből levonja. A Követelés esedékességét követő Késedelmi Kamat felszámításának kezdő időpontjának napjától a Követelés teljes kifizetésének időpontjáig terjedő időszakra járó késedelmi kamatot a Faktor a jelen ÁSZF I./9. pontjában meghatározott Elszámoláskor köteles megfizetni.

A Társaság által a diszkontáláshoz alkalmazott számítási módszer: 

Diszkontkamatláb= k/(1+(k*(t/36000)), ahol 

k = éves faktoring kamatláb

t = a faktorálás értéknapjától a követelés esedékességéig (végső lejárat) hátralévő napok száma 

Kamat összege = (Előleg/Vételárrészlet x diszkontkamatláb x t) /36000 

Diszkont összeg = Előleg/Vételárrészlet – kamat összege

b) Utólagos kamatfizetés: 

a jelen ÁSZF I./4.1.1. b) pont szerint a tárgynapon fennálló teljes Előleg állománya után naponta kalkulálja a Keretszerződésben rögzített módon meghatározott ügyleti kamat, illetve jelen ÁSZF I./5.4 pontjában meghatározott módon kalkulált Késedelmi Kamat alkalmazásával és annak megfizetése – a Keretszerződés, illetve jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – havonta, a hónap első Munkanapján, illetve az Elszámolás napján válik esedékessé.   

A Faktor által a Társaság részére fizetendő kamatokat, kamatjellegű- és időtartamhoz kötött díjakat - eltérő rendelkezés hiányában - naptári napokra a következő képlet alapján kell kiszámítani: 

Vetítési alap x kamatláb x naptári napok száma

36 000

 

Amennyiben a Szerződésben fix kamatláb kerül meghatározásra, akkor az ügyleti kamatláb mértéke változatlan, azzal, hogy a Társaság jogosult az ügyleti kamatlábat megváltoztatni a Faktoring és Követelésvásárlás Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések szerint. 

5.2.4. A Faktordíj az Ügyfél bruttó faktorált forgalmának százalékában kerül megállapításra, a Kamat mellett, szintén a finanszírozás ellenértékeként. A Társaság a Faktordíjat többek között a következő tényezőkre figyelemmel állapítja meg: a forgalom nagyságrendje, a vevői-Faktori kockázat, a számlaszám, a jóváírások nagysága, a fizetési fegyelem, a kötelezettek száma és a fizetési határidő. A faktordíj az egyes számlakövetelések átruházásának napján, illetve ha Vételárelőleg fizetése történik, a fizetés napján válik esedékessé. 

5.2.5. A Rendelkezésre tartási jutalék megállapítási alapja a Faktor által ki nem használt finanszírozási limit összege - minden tárgyhónapot követő első munkanapon esedékes.

5.3.    A faktorálás kapcsán az I./2.1.c.) pont szerinti szolgáltatásokért felmerülő egyéb díjak és költségek:

A Társaság a jelen alpontban felsorolt, faktorálással összefüggésben felmerülő díjakra és költségekre a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mindenkori mértékű általános forgalmi adót számítja fel.

5.3.1. A jelen ÁSZF I./9.2 d) alpontja alapján felszámított, egyéb díj, költségek kapcsán, valamint a szerződéskötési/módosítási díj esetén, a Társaság a fizetendő összegre ÁFA-t számít fel, ilyen típusú díjak minden esetben az Előleg/Vételár(részlet) folyósításakor esedékesek. Ezen díjak, költségek megfizetése oly módon történik, hogy annak összegét a Társaság az Előleg/Vételár(részlet) összegéből levonja. Ha ez nem lehetséges, akkor a Faktor felé kiszámlázza és az minden tárgyhónapot követő első munkanapon esedékes

5.3.2. A Felek jogviszonyában a Szerződés egyéb költségeket is megállapíthat a) felszólítás díja, b) ügyintézési díj c) Faktort, Kötelezetett, vagy a Fedezetet érintő negatív információ miatt indokoltan felmerült költségáthárítások. Ezek mértékére (ÁFA felszámítandó-e vagy sem) és megfizetésének módjára a Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.  

5.4.    Amennyiben a jelen szerződés alapján a Kötelezett nem fizetése és a visszkereset érvényesítése miatt a Faktor által fizetendő valamely tőkeösszeget a Faktor a Társaság írott felszólítását követően a megadott határidőn belül nem fizet meg, úgy arra az összegre a Társaságnak napi késedelmi kamat fizetendő, amelynek mértéke ügyleti kamatláb plusz évi + …. %, amely késedelmi kamat Elszámoláskor esedékes. Kamat, vagy díj, vagy egyéb költség késedelmes megfizetése esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 

6.  Faktoring esetén a Társaság visszkereseti joga

 

6.1.    Amennyiben a Kötelezett fizetési kötelezettségét az esedékességet követő Késedelmi Kamat felszámításának kezdő időpontjáig nem teljesíti, a Faktor a Követelés esedékességét követő Késedelmi Kamat felszámításának kezdő időpontját követő napon a részére kifizetett Előleg/Vételár(részlet) összegét, valamint minden, még ki nem fizetett kamatot, díjat és igazolt költséget – az Elszámolásra vonatkozó szabályok szerint - köteles a Társaság javára megfizetni, míg a Társaság a fizetéssel egyidejűleg az adott Követelést Kötelezett által meg nem fizetett részét visszaengedményezi a Faktorra az I./6.4. pontban meghatározottak szerint (visszkereset). A visszkereseti jog akkor is érvényesíthető, ha a Társaság a Szerződést a jelen ÁSZF I./11. pontjában foglaltak szerint (részben vagy egészben) azonnali hatállyal felmondja. 
A Társaság akkor is jogosult az adott Követelést visszkeresetbe fordítani, ha a Követelés kötelezettje (vevő) az esedékességi határidő lejárta előtt írásban (postai úton, faxon vagy a képviselő email címéről) jelzi a Társaság felé, hogy az adott Követelést nem vagy nem teljes összegben fogja esedékességkor megfizetni. A Faktor ebben az esetben köteles – a Társaság erre vonatkozó értesítésének kézhezvételét követő Munkanapon - a részére kifizetett Előleg/Vételárrészlet összegét, valamint az esedékes kamatot, díjat és költséget a Társaságnak az adott faktorált Követelés tekintetében megfizetni és ezzel egyidejűleg a Társaság az adott Követelés egészét visszaengedményezi a Faktorra (visszkereseti jog érvényesítése) 

6.2.    A Faktor a fizetéssel szemben semmilyen, a Kötelezett fizetőképességéből illetve fizetőkészségéből, a Szállításból vagy egyébként a Faktor illetve a Kötelezett érdekkörébe tartozó körülményből fakadó kifogást nem hozhat fel.

6.3.    A Társaság a faktorált Követelés Kötelezett által meg nem fizetett részét, a Faktor visszkereseti jog érvényesítése alapján felmerülő fizetési kötelezettségének teljesítését követően haladéktalanul visszaengedményezi a Faktorra.

7.  Követelésvásárlás (korábbi szóhasználattal Visszkereset nélküli faktoring)

 

7.1.    Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság egyedi és diszkrecionális döntése alapján – akár külön biztosíték nyújtásának előírásával - a Faktor és a Társaság megállapodhat követelésvásárlási szolgáltatás nyújtásáról.  A követelésvásárlás során a Társaság a megvásárolt Követelések tekintetében a jelen ÁSZF és a Szerződés rendelkezései szerint átvállalja a Faktortól a Vevő nemfizetésének kockázatát. 
A Társaság jelen alpont alapján kizárólag a Társaság belső kockázatvállalási szabályzatában meghatározott feltételek és követelmények alapján nyújt követelésvásárlási szolgáltatást. A kockázatvállalási szabályzat nem nyilvános.

7.2.    Faktor a Faktoring Keretszerződés megkötésével egyidejűleg kijelenti, és szavatol azért, hogy a Vevő köteles a követelésvásárlásra benyújtott számlá(k)ban feltüntetett összege(ke)t kifizetni és sem a Vevő (Kötelezett), sem pedig harmadik személy nem jogosult ellenkövetelés / beszámítás érvényesítésére, sem a jelen Faktoring Keretszerződéssel érintett követelések sem azokon túl bármilyen ügylettel kapcsolatosan. Jelen pontban foglaltak meghiúsulása szerződésszegésnek minősül. 
A követelésvásárlási szolgáltatásra – kivéve, ha jelen ÁSZF vagy Szerződés másképp nem rendelkezik – a faktorálásra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

8.  Biztosítékok

 

8.1.    A Faktor felhatalmazza továbbá a Társaságot, hogy a Szerződésben meghatározott összeghatárig minden faktorált Követelés összegének a Szerződésben meghatározott százalékát az Előleg/Vételár(részlet) terhére, annak folyósításával egyidejűleg visszatartsa.

8.2.    A Faktor feljogosítja a Társaságot - a szükséges Felhatalmazó Levél egyidejű átadásával - valamennyi jelenlegi és jövőbeli fizetési számlája(i) vonatkozásában követelése  beszedési megbízás útján történő érvényesíthetőségére. 

8.3.    A Társaság a Faktorral szemben fennálló követelését jogosult a Faktorral kötött bármely Szerződés szerint folyósítandó Előleg/Vételár(részlet), illetve bármely jogcímen az Elszámolás során a Társaság által fizetendő esedékes összeg terhére beszámítani.

8.4.    A (faktorált) Követelés Kötelezettek általi teljesítéséért az Ügyfél – amennyiben a Társasággal ebben állapodnak meg – a Ptk. szerint a Szerződésben, vagy külön megállapodásban készfizető kezességet vállalhat.

8.5.    Egyebek, a Társaság egyedi döntése alapján (zálogjog ingón, vagy ingatlanon, óvadék).

A Társaság a fent meghatározott biztosítékokon túl egyedi döntésben meghatározott más biztosítékot is elfogadhat.

9.  Elszámolás

 

9.1.    A Társaság a faktorált Követelések Kötelezett által történő kiegyenlítésének, ennek hiányában a visszkereseti joga érvényesítésének vagy a Szerződés bármely okból való megszűnésének napján – a 9.2. pont rendelkezéseire is tekintettel - köteles elszámolni a Faktorral faktorkivonat vagy más dokumentum útján (továbbiakban: Elszámolás).

A Társaság visszkereseti joga kikötésére tekintettel, amennyiben a Kötelezett a fizetési kötelezettségét nem teljesítette vagy az általa fizetett összeg nem fedezi a Követelés ellenértékeként teljesített Előleg/Vételár(részlet) összegét, akkor a hiányzó összeg tekintetében a Társaság visszkereseti jogát érvényesítheti, amelynek alapján a Faktor köteles a Társaság részére, az Elszámolás (Faktorkivonat) kézhezvételét követően haladéktalanul fizetést teljesíteni. A Szerződés megszűnése esetén, az annak keretében végzett valamennyi, még el nem számolt faktorált Követelést egységesen kell elszámolni. A Társaság a Szerződésben kikötheti, hogy részteljesítést nem fogad el, így a Követelést kizárólag abban az esetben tekint teljesítettnek, amennyiben az teljes összegben a teljesítésre megadott számlán jóváírásra kerül.

9.2.    Az Elszámolás keretében (amely elszámolás a Faktorkivonat megküldésével történik) a Társaság a Követelés hozzá befolyt összegéből levonja:

a) Az Előleg/Vételár(részlet) összegét,

b) a Követelés esedékességét követő Késedelmi Kamat felszámításának kezdő időpontjának napjától az Elszámolás időpontjáig terjedő időre járó késedelmi kamatot,

c) az Előleg/Vételár(részlet) folyósításakor esetlegesen le nem vont faktordíj, számlakezelési költség, egyéb költség, ill. kamat összegét,

d) a Társaságnak a faktorálással kapcsolatban felmerült egyéb, dokumentumokkal igazolt költségének összegét,

e) egyéb a Faktorral szemben esedékes követelésének az összegét.

9.3.    Az engedményezett (faktorált) Követelés teljesítésének időpontja a Követelés összegének a Társaság által megadott Társaságszámlán történő jóváírását követő első munkanap.

9.4.    A Társaság köteles az általa elkészített Elszámolást (faktorkivonat) a Faktornak megküldeni. A Társaság által készített Elszámolás és a Társasági nyilvántartás ellenkező bizonyításig a felek kötelezettségeinek bizonyítékául tekinthető, így a Kötelezett, valamint a Faktor fennálló tartozása tekintetében a Társaság e célra szolgáló nyilvántartásait és nyilatkozatait irányadónak és hitelesnek tekintik. 
A Társaság az Elszámolás során a Faktor Társaság felé fennálló tartozását, valamint a Társaság által a Faktor javára fizetendő összeget a nyilvántartásaiban összevezeti és az egyenleg utalásáról rendelkezik.

9.5.    A Társaság legkésőbb az Elszámolás keretében kiadja azon nyilatkozatot, amely szükséges ahhoz, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásból a faktorálás ténye és a Faktor személye törlésre kerüljön azzal, hogy a törlés tekintetében a Faktor köteles eljárni. 

10.                 A Faktor kötelezettségvállalásai

 

10.1.  A Faktort szavatossági kötelezettség terheli az alábbiak vonatkozásában:  

a)         A Faktor a magyar jog alapján, jogszerűen alakult vállalkozás, amely jogosult arra, hogy a Szerződést aláírja, az abban foglalt kötelezettségeket teljesítse. Ennek érdekében, amennyiben a vonatkozó jogszabály vagy a vállalkozás létesítő okirata alapján a Faktor döntéshozó szervezettel rendelkezik és szükséges beszerezte a vállalkozás döntéshozó szerve által meghozott szükséges határozatokat és felhatalmazásokat. A Faktor a jelen nyilatkozata alapján egyben tudomásul veszi, hogy a fentiekre vonatkozóan a Társaság a határozat bemutatását, illetve csatolását a jelen szerződés hatálya alatt külön indoklás nélkül is kérheti, továbbá amennyiben ezt a kérést a Faktor nem teljesíti, az szerződésszegésnek és felmondási oknak minősül. Ennek megfelelően a Szerződés a Faktor vonatkozásában érvényes és vele szemben kikényszeríthető kötelezettségvállalásokat tartalmaz.

b) A Faktor legutolsó auditált pénzügyi kimutatásai a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készültek és hűen tükrözik a Faktor tényleges pénzügyi helyzetét arra az időszakra vonatkozóan, amelyre készítették, valamint az akkor véget ért számviteli időszak működésének eredményét. Az ezen pénzügyi kimutatások elkészülte óta eltelt időszakban nem történt olyan változás, amely lényegesen és hátrányosan befolyásolná a Faktor pénzügyi, gazdasági és piaci helyzetét, illetve azt a képességét, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítse.

c) A Faktor nem esett szerződésszegésbe egyetlen általa kötött szerződés alapján sem, amelyekből eredő követelések a Szerződés alapján a Faktort terhelő fizetési kötelezettséget veszélyeztetnék, valamint semmilyen adók módjára behajtandó, lejárt tartozása nem áll fenn. A Szerződés aláírásával, a bennük foglalt jogügyletek végrehajtásával nem sérti meg a Faktor a létesítő dokumentumaiban foglalt rendelkezéseket és a jogszabályokat. Jelenleg nem zajlik olyan bírósági és hatósági eljárás a Faktor ellen, amely befolyásolná azon képességét, hogy a Szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse, és legjobb tudomása szerint ilyen eljárások nem is fenyegetik. A Faktor a tevékenységét a szokásos üzletmenet szerint végzi és szavatol azért, hogy a Szerződés megkötése előtt illetve utána a Társaságnak tett kijelentései és a Társaság részére átadott információk a valóságnak megfelelnek.

d) A Faktor szavatol azért, hogy minden a Társasághoz benyújtott Számla/Szerződés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő Szállításon alapuló olyan pénzkövetelést tartalmaz, amelynek kizárólagos jogosultja a Faktor, amelynek fennállását és jogosságát a Kötelezett nem vitatja, amely per- teher- és igénymentes, szabadon átruházható és azon harmadik személynek nincs olyan joga, mely a Követelés érvényesítését akadályozná vagy kizárná. 
A Követelés teljesítésére kizárólag a Kötelezett köteles és a fizetési feltételek nem tartalmaznak akkreditívvel, okmányos beszedéssel, csekkel, váltóval, készpénzfizetéssel történő, illetve egyéb olyan módot, amely alapján a ténylegesen fizetésre kötelezett személye nem a Kötelezett.

e) A Faktor gazdálkodása és tevékenysége mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, rendelkezik mindazon engedéllyel, személyi és tárgyi feltételekkel, amely a tevékenység folytatásához szükséges. A Faktor a tevékenységét a szokásos üzletmenet szerint végzi. A Faktor kijelenti és egyben vállalja, hogy nem végez jogszabály által tiltott, jó erkölcsbe ütköző, illetve olyan jellegű tevékenységet, amely a Társaság finanszírozási politikájával kapcsolatos belső szabályozásával - tekintettel a Társaság részre jogszabályban előírt prudens működésre, illetve a kihelyezésekkel, kockázatvállalásokkal kapcsolatban felmerülő lehetséges kockázatok csökkentésére vonatkozó követelményekre - nem áll összhangban. A Faktor tudomásul veszi, hogy a Társaság a fentiekre tekintettel nem vállal kötelezettséget fegyver-, lőszer-, robbanóanyag, katonai harci jármű gyártásával, ezen termékek kereskedelmével foglalkozó gazdálkodó szervezetekkel szemben, illetve nem finanszíroz pénzmosás gyanús, szerencsejáték fogadási tevékenységet vagy politikai támogatási célú ügyleteket. A Társaság egyedi jóváhagyással vállal továbbá kötelezettséget olaj alapú üzemanyag kiskereskedelemmel (ide nem értve a nemzetközi olajtársaságokkal kötött, Társaság által megismert és elfogadott tartalmú szerződés alapján végzett tevékenységet, illetve ha nemzetközi olajtársaság neve alatt forgalmaz), ügynöki nagykereskedelemmel, italáru nagykereskedelemmel, hulladékkereskedelemmel foglalkozó gazdálkodó szervezetekkel szemben.

f) A Faktor szavatol azért, hogy a Követelés alapjául szolgáló szerződések megfelelnek a hatályos jogszabályoknak, és azok rendelkezései nem ütköznek a jóhiszeműség és tisztesség követelményeibe.

10.2.  A fenti szavatossági kötelezettségek mindegyikének hatálya fennmarad és megismételtnek tekintendők minden Szerződés megkötésekor.  

10.3.  A Faktort az alábbi egyéb kötelezettségvállalások terhelik:  

a) A Faktor a szokásos üzletmenettől és a piacon szokásos feltételektől eltérő feltételekkel nem lép jogügyletre egyetlen – a Faktor bármilyen arányú közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő, illetve a Faktorban bármilyen arányú közvetlen vagy közvetett tulajdonnal rendelkező - más gazdálkodó szervezettel sem.

b) A Faktor a Társaság által a megjelölt időpontban átadja a Társaságnak mindazokat a pénzügyi és egyéb információkat, amelyeket a Társaság az ésszerűség határain belül kér. Ennek keretében a Faktor - többek között - átadja a Társaságnak az összes auditált pénzügyi kimutatását, legkésőbb az adott számviteli időszak eltelte utáni 5 (öt) hónapon belül, továbbá főkönyvi /naplófőkönyvi kivonatának másolatát negyedévente; illetve a köztartozások megfizetését igazoló hatósági nyilatkozatokat a Társaság által megjelölt időpontban, továbbá a Társaság részére – akár helyszínen történő - betekintési jogot enged a Faktor által vezetett pénzügyi és egyéb nyilvántartásokba és a Faktor által kötött szerződésekbe. A Faktor a vonatkozó jogszabályokban az adott vállalkozási-, illetve cégformára előírt bejelentési kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg a Társaság részére valamennyi, a Szerződés  szempontjából releváns a bejelentés másolatát megküldi. A Faktor köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Társaság részére, amennyiben a Kötelezettel szemben fennálló bármely követelése (függetlenül attól, hogy faktorálással érintett jogviszonyból származik, vagy sem) 45 napot meghaladóan lejárt esedékességűvé válik.

c) A Faktor bejelenti valamennyi hitelintézetnél újonnan nyitott fizetési  számlája számát és felhatalmazza a Társaságot - a Felhatalmazó Levél egyidejű átadásával – valamennyi fizetési számlája  vonatkozásában követelése beszedési megbízás útján történő érvényesíthetőségére.

d) A Társaság előzetes írásbeli beleegyezése nélkül a Faktor nem vállal magára hitel/kölcsönügyletből, és más ilyen vagy hasonló jellegű pénzügyi kötelezettségvállalásból (beleértve a pénzügyi lízingügyletet valamint operatív lízingügyletnek minősülő tartós bérletet is) eredő pénzügyi tartozást más hitelezővel szemben - ide nem értve a szokásos üzletmenet körébe eső áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyra tekintettel, 90 naptári napot meg nem haladó időtartamra igénybevett előleget vagy halasztott fizetést (negative pledge). A Faktor nem vállal magára olyan pénzügyi tartozást, amely a kielégítési sorrendben megelőzi a jelen szerződésben foglalt, a Társaságot megillető jogokat, illetve a Faktor egyéb hitelezőit nem hozhatja olyan helyzetbe, hogy azoknak a követelése a hitelezői rangsor felállításakor vagy a kielégítés során kedvezőbb elbírálás alá essen, mint a Társaságot a jelen szerződésből fakadóan megillető követelés, továbbá biztosítja a Társaság részére mindazokat a feltételeket (biztosítékokat, kedvezményeket, előnyöket, stb.), amelyeket a jelen szerződés fennállása alatt más pénzügyi intézmény vagy hitelező részére biztosít (pari passu).

e) A Faktor haladéktalanul értesíti a Társaságot, ha a jelen szerződés futamideje alatt ellene akár bírósági, hatósági végrehajtási eljárás, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési, végelszámolási, vagy egyéb megszüntetetési eljárás indult vagy ezen eljárások bármelyikének indítása várható.

f) A Faktor azonnal értesíti a Társaságot arról, ha szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettségének teljesítésével összefüggésben szerződésszegést követ el, illetve minden olyan eseményről (beleértve a teljes bizonyossággal várható jövőbeni fizetési kötelezettségeit is), amely hátrányosan érinti vagy csökkenti azon képességét, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítse.

g) A Faktor köteles a hitelbiztosítéki nyilvántartásba regisztrált felhasználóként bejelentkezni (kivéve ha kizárólag követelésvásárlási szolgáltatást vesz igénybe).

h) A Faktor a Társaság ilyen irányú igénye esetén a Társaság által megjelölt okiratok közjegyzői okiratba való foglalásához szükséges, valamint a hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzéshez, illetve regisztrációshoz szükséges valamennyi nyilatkozatot és cselekményt megteszi, az ezzel kapcsolatos költségeket viseli.

i) A Faktor vállalja, hogy amennyiben a Kötelezett a Társaság által faktorált Követelés ellenértékét bármely okból az ő kezéhez teljesítené, úgy köteles haladéktalanul azt a Társaság által megjelölt elszámolási számlára átutalással megfizetni.

j) A Faktor a faktorált Követelésekkel a faktorálást követően semmilyen módon nem rendelkezik, és azok bármilyen tartalmi és/vagy formai változtatása csak a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával történik. A Faktor vállalja, hogy a Kötelezettel szembeni minden további kötelezettségét szerződésszerűen teljesíti, és semmi olyasmit nem tesz, ami jogalapot adhatna a Kötelezettnek a teljesítés megtagadásához.

k) A Faktor köteles továbbá minden, a Társasághoz benyújtott Számlában foglalt pénzkövetelés alapjául szolgáló szerződésről, illetve azok teljesítésével kapcsolatban, akár a Faktor, akár a Kötelezett, akár harmadik személy részéről tett olyan nyilatkozatról, különösen a Kötelezett által bejelentett bármilyen reklamációról vagy rendelkezésre álló adatról, információról a Társaságot a hivatkozott dokumentumok egyidejű csatolása mellett tájékoztatni, amely nyilatkozat közvetve, vagy közvetlenül a pénzkövetelés jogalapjára, összegére, esedékességére, teljesíthetőségére kihatással lehet.  

11.                 A szerződésszegés jogkövetkezményei

 

11.1.  Amennyiben a jelen ÁSZF I./11.2 pontjában említett valamely esemény vagy körülmény, vagy egyéb helyen szerződésszegési eseményként nevesített eset bekövetkezik, úgy az szerződésszegésnek minősül, és a Társaság - az egyébként nyitva álló jogorvoslati lehetőségeken túl – a Faktornak küldött írásbeli értesítéssel a következő jogorvoslatokra jogosult:  

(i) A Társaság az egyes Követelések tekintetében az Előleg/Vételár(részlet) összegének a Szerződésben meghatározott, Követeléshez viszonyított százalékos mértékét, vagy a Finanszírozási limit összegét egyoldalúan módosíthatja; (ii)  egészben, vagy részben, meghatározott Kötelezettek tekintetében felmondhatja a Szerződést (egyoldalú szerződésmódosítás) és/vagy (iii) a visszkereseti jog érvényesítése esetén az erről szóló írásbeli értesítéssel egyidejűleg megtagadhatja valamely, a Faktor által a Társaságnak adott átutalási vagy fizetési megbízás teljesítését, függetlenül attól, hogy a megbízás a Társasághoz a szerződésszegés vagy felmondási ok bekövetkeztének időpontja előtt vagy után érkezett, amely előbbi esetben sem felelős a Társaság az átutalási megbízás nem teljesítéséből fakadóan a Faktort ért károkért.  

11.2.  A Szerződés tekintetében szerződésszegési eseménynek minősül, amennyiben   

a) a Kötelezett az engedményezett követelés teljesítését részben vagy egészben a következő okok bármelyikére hivatkozással nem teljesíti: (i) az engedményezett Követelés alapjául szolgáló szerződés érvényesen nem jött létre vagy megszűnt; (ii) a Faktor az engedményezett Követelés alapjául szolgáló szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesítette; illetve a Kötelezett a teljesítést és/vagy annak szerződésszerűségét vitatja- az Engedményezésben jogos levonásként feltüntetett részen felül; (iii) az engedményezett Követelést részben vagy egészben az engedményezésről szóló értesítés kézhezvételét megelőzően szerződésszerűen teljesítette; (iv) az engedményezett Követeléssel szemben beszámítási joggal él annak ellenére, hogy ezen joga gyakorlásáról korábban kifejezetten lemondott; (v) a Faktor a Kötelezettel kötött érvényes megállapodás alapján nem volt jogosult az engedményezésre; vagy (vi) vis major miatt nem teljesíthet;

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:407 § és a -ban foglalt bármely felmondási ok bekövetkezik;

c) a Faktornak a jelen ÁSZF értelmében tett bármely nyilatkozata, az általa a Társaságnak a Szerződéssel kapcsolatban adott információk, illetve szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó közlése valótlannak, hiányosnak bizonyulnak ahhoz a tényleges helyzethez képest, amely a Szerződés megkötésének, vagy az információ átadása időpontjában fennállt, illetve a Faktor a Társaságot bármely egyéb módon szándékosan megtéveszti, továbbá ha a Faktor az együttműködési, az adatszolgáltatási vagy a tájékoztatási kötelezettségének, illetve egyéb a Szerződés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget;

d) bármilyen olyan körülmény felmerül, amely a Társaság feltételezése alapján alkalmas arra, hogy a Faktor gazdasági vagy piaci helyzetét, illetve ezek várható alakulását jelentősen veszélyeztesse, illetve amely veszélyezteti a Faktor vagy a Kötelezett azon képességét, hogy Szerződés teljesítésével, a Követelés kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségének eleget tegyen;

e) bármely egyéb szerződés alapján, amely a Faktorra fizetési kötelezettséget tartalmaz, a Faktor szerződésszegést követ el,

f) a Faktor a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szervezeti formáját megváltoztatja, átalakulásról, egyesülésről (összeolvadásról, beolvadásról), szétválásról (különválásról, kiválásról) határoz, fuzionál más gazdálkodó vagy egyéb szervezettel, illetve másfajta részesedést szerez;

g) a Faktor ellen végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik;

h) a Kötelezett a Követelés összegét a Társaság részére rendszeresen késedelmesen teljesíti;

i) a Szerződés Biztosítéka bármilyen okból hatályát veszti vagy az arra vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettségvállalások kikényszeríthetősége csökken, megszűnik vagy azokat nem teljesítik;

j) a Faktor és a Kötelezett között létrejött szerződés bármely okból hatályát veszíti, illetve az abban foglalt követelés érvényesíthetősége szempontjából a Társaság számára hátrányosan módosul.

k) amennyiben a Faktor, vagy valamely kapcsolt vállalkozása a vonatkozó hatályos hazai jogszabályi rendelkezések értelmében “ellenőrzött külföldi társaság”-nak minősülő vállalkozásban részesedést szerez; továbbá amennyiben a Faktor maga, vagy annak bármely tulajdonosa - függetlenül a tulajdoni részesedéstől - a reá irányadó hazai, vagy külföldi jogi szabályozás értelmében “off-shore” státuszú cégnek minősül; 

11.3.  A Szerződés felmondása esetén a Társaság jogosult faktoring esetén a Faktor által nyújtott biztosíték felhasználásával követeléseit a Faktorral szemben érvényesíteni, illetve bármely egyéb Biztosítékot érvényesítheti teljes egészében vagy részben. Követelésvásárlás esetén a Társaság a Szerződés alapján a Faktor által ráengedményezett és meg nem fizetett követeléseket a Vevővel szemben érvényesíti valamint jogosult a Biztosítékot érvényesíti. A Szerződés felmondásával megszűnik a Faktornak az a joga, hogy a Társaságnál követelés faktorálását (követelésvásárlást) kezdeményezze. Az felmondás esetén faktoringnál az előzőekben írtakon felül, a Társaság - a már faktorált követelések tekintetében- a jelen ÁSZF I./6. pontjában írt szabályok szerint jogosult visszkereseti igényt érvényesíteni.

11.4.  A Szerződés indokolás nélkül a Faktor részéről 15 napos, míg a Társaság részéről 60 napos felmondási idővel, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal írásban felmondható. A felmondás a korábbi faktorálásból (illetve követelésvásárlásból) eredő jogokat és kötelezettségeket nem érinti.  

II.            VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1.   Költségek

 

A Faktor kötelezettséget vállal arra, hogy kérésre időről-időre megtéríti a Társaság mindazon igazolt költségét, (beleértve a jogi költségeket is) amely a Szerződéssel kapcsolatban (értékbecslés, közjegyzői költségek, ingatlan-nyilvántartási költségek, stb.), vagy a Társaságot a Szerződés alapján megillető jog érvényesítésével és fenntartásával kapcsolatban merült fel (Jogérvényesítési költségek). A Faktor ezen költségeket és kiadásokat olyan devizanemben köteles megtéríteni, amilyenben azok a Faktor oldalán felmerültek.

2.   Szerződés időbeli hatálya

 

 1. A Szerződés aláírásának napján lép hatályba. 

 

 1. A Szerződés hatálya megszűnik, ha a Szerződésben meghatározott határidő eltelt és a Szerződés alapján faktorált Követelésekkel kapcsolatban a felek a jelen ÁSZF-ből eredő elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek.

3.    Irányadó jog

 

A Szerződésre a magyar jog az irányadó. Amennyiben a Szerződésről idegen nyelvű példány is készül, akkor értelmezési vita esetén annak magyar nyelvű változata az irányadó. 

4.    Jogutódlás

 

Ha a Faktor több jogutód hátrahagyásával szűnik meg, úgy a Szerződésen alapuló kötelezettségeiért valamennyi jogutód egyetemlegesen felel.  

5.    Egyebek

 

5.1.    Amennyiben a Társaság nem érvényesít valamely őt - a Szerződés alapján - megillető jogot, vagy ilyen jog gyakorlásával késlekedik, vagy azokat csak részben gyakorolja, ez nem jelenti azt, hogy a Társaság erről a jogáról lemond. A Szerződés alapján a Társaságot megillető jogok kiegészítik mindazokat a jogokat, amelyek a Társaságot a jogszabályok rendelkezései értelmében megilletik.

5.2.    A Faktor a Szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezetten felhatalmazza a Társaságot, hogy joggal bízzon a tőle származó, vagy akként megjelenő minden utasítás (beleértve többek között a telefonon, táviratilag vagy telefaxon továbbított utasítás) pontosságában, helyességében, valódiságában, teljességében, és amennyiben a Társaság a tőle elvárható gondossággal jár el, úgy nem felel az abból eredő kárért, amely az utasítást adó személy kellő felhatalmazottságának hiányából, az utasításban közölt adott adat pontatlan, helytelen, valótlan, hiányos, hamis vagy meghamisított jellegéből, illetve bármely más telekommunikációs hibából fakad. 

5.3.    A Társaság előzetes írásbeli beleegyezése nélkül a Faktor nem ruházhatja át és nem engedményezheti a Szerződés alapján őt megillető jogokat/követeléseket.
A Társaság a Faktor előzetes írásbeli beleegyezése nélkül részben vagy egészben eladhatja és engedményezheti azokat a jogokat, amelyek őt a Szerződés alapján megilletik. 

5.4.    A Faktor megkapta a Társaság Üzletszabályzatának egy példányát, amelynek rendelkezéseit a Felek ezennel beépítik a Szerződés rendelkezései közé. Az Üzletszabályzat és a Szerződés rendelkezései közti esetleges eltérés esetén a Szerződés rendelkezései az irányadók. 

5.5.  A Szerződés, valamint annak mellékletei a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik és azzal együttesen értelmezendőek.

bottom of page